Adviezen Mentale weerbaarheid

Psychosociale problemen komen veel voor onder de jeugd en volwassene van Alblasserdam. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert het huidige beleid gericht op het bevorderen van de mentale weerbaarheid van haar inwoners te continueren en waar nodig te intensiveren.

Psychosociale problematiek onder de jeugd vraagt aandacht
In Alblasserdam heeft 7% van de 5-jarige kinderen en 9% van de 10-jarige kinderen een verhoogde kans op psychosociale problematiek. In de regio Zuid-Holland Zuid heeft 7-9% van de kinderen een verhoogde kans op psychosociale problematiek.
Zo’n 12% van de 13-jarigen uit Alblasserdam heeft ooit serieus zelfdoding overwogen (dit is 10% in de regio Zuid-Holland Zuid).
Ruim een derde (35%) van de inwoners van 19 jaar en ouder in Alblasserdam heeft een verhoogd risico op een depressie of angststoornis (dit is 34% in de regio Zuid-Holland Zuid).

Pesten komt veel voor onder de jeugd
In Alblasserdam geeft 19% van de 12-18 jarigen op het voortgezet onderwijs aan in de afgelopen drie maanden op school wel eens te zijn gepest en 6% heeft één of meerdere keren per week te maken met pesterijen. In de regio Zuid-Holland Zuid is 18% wel eens gepest in de afgelopen drie maanden en 6% wordt wekelijks gepest.

Alblasserdam zet in op het bevorderen van de mentale weerbaarheid van haar inwoners
Alblasserdam zet in op het bevorderen van de mentale weerbaarheid van haar inwoners, onder andere door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid. Dit programma is gericht op het versterken van de mentale fitheid van de inwoners van de regio door het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid en controle van mensen vergroten.
Mentale Weerbaarheid is gericht op voorlichting aan het algemene publiek over het belang van mentale fitheid en het voorkomen van een depressie. Daarnaast biedt het programma op maat gemaakte voorlichting en training aan voor professionals en vrijwilligers, gericht op vroegsignalering van en omgaan met psychische problemen.
Tot slot is er een aanbod van cursussen en trainingen voor kinderen, volwassenen en ouderen met een verhoogd risico op psychische problemen, zoals kinderen van gescheiden ouders, kinderen die gepest worden, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen die weduwe of weduwnaar zijn geworden.

Aandacht voor het bevorderen van mentale weerbaarheid blijft van belang
Op basis van de in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Alblasserdam gericht op het bevorderen van Mentale Weerbaarheid en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen adviseert de Dienst Gezondheid & Jeugd:

1. Stimuleer het bevorderen van mentale weerbaarheid via het onderwijs
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben een belangrijk aandeel in het bevorderen van de mentale weerbaarheid van hun leerlingen. Scholen kunnen hierop inzetten door:

 • het implementeren van een lesmethode gericht op het bevorderen van de mentale weerbaarheid van leerlingen;
 • voorlichting aan ouders over verschillende aspecten van mentale weerbaarheid, zoals sociale vaardigheden en (cyber-)pesten;
 • deskundigheidsbevordering van leerkrachten als het gaat om het signaleren van psychische problemen en pesten en het vervolgens bespreekbaar maken van deze problemen;
 • het opstellen van structureel beleid gericht op het bevorderen van de mentale weerbaarheid en de preventie van pesten.

Basisscholen kunnen een beroep doen op de Gezonde Schooladviseur van de Dienst Gezondheid & Jeugd voor advies als men aan de slag wil gaan met het thema mentale weerbaarheid. Scholen kunnen het Vignet Gezonde School op het thema sociaal-emotionele ontwikkeling verkrijgen.

Basisscholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet Gezonde School verkrijgen en zich vervolgens profileren als Gezonde School. Hiermee laat een school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien gezondheid belangrijk te vinden.
De meeste scholen werken al op verschillende manieren aan gezondheid. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.
CBS de Bron in Numansdorp heeft in maart 2014 het Gezonde School vignet uitgereikt gekregen. Op deze dag heeft de school aandacht besteed aan het thema pesten en omgaan met elkaar in de jaarlijks terugkerende bastadag. Basta betekent ‘Stop hou op’. Bij de hogere groepen staat in 2014 cyberpesten centraal. Aan de hand van foto’s en stellingen discussieerden de leerlingen over dit thema. Daarnaast is er structureel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling binnen de school.


2. Zorg voor deskundigheidbevordering van professionals en vrijwilligers
De gemeente Alblasserdam heeft subsidierelaties met organisaties die in de uitvoering een taak hebben in het vergroten van de weerbaarheid. Hierbij wordt gedacht aan het maatschappelijk werk, jongerenwerk, sportverenigingen en andere verenigingen, zoals [b.v. buurtverenigingen] De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert om subsidieafspraken te maken over deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers op het gebied van mentale weerbaarheid. Deze deskundigheid richt zich, afhankelijk van de doelgroep van de betreffende organisatie, op het signaleren van (cyber)pesten, psychische problemen en/of depressie. In de gemeente Alblasserdam zijn de kerken een belangrijke partner voor een veerkrachtige en mentaal gezonde samenleving. De kerken zijn belangrijke instituties voor signalering, ondersteuning, mede-organisator van bijeenkomsten of een doorverwijzing naar een professionele organisatie. Wij adviseren de gemeente met kerkbesturen in gesprek te gaan en hen te betrekken bij mogelijke samenwerkingsafspraken tussen de partijen.

Vanuit het programma Mentale Weerbaarheid wordt ingezet op deskundigheids-bevordering voor vrijwilligers en professionals op het gebied van het signaleren van psychische problemen. Begeleiders van beweegactiviteiten voor zowel jeugd als volwassenen krijgen regelmatig te maken met mensen die (mogelijk) psychische problemen hebben. Deze problemen kunnen de deelnemers aan beweegactiviteiten belemmeren, zowel tijdens de activiteit zelf als in het dagelijks leven. Aan de andere kant heeft bewegen een positief effect op de psychische gezondheid en daarom is het van belang dat mensen (blijven) bewegen. In een workshop, gehouden in Zwijndrecht, leerden begeleiders van beweegactiviteiten hoe ze psychische problemen kunnen signaleren bij mensen die ze begeleiden en hoe ze, indien nodig, kunnen doorverwijzen naar professionele hulp.


3. Zorg voor erkende cursussen en trainingen voor hoogrisico groepen

Zorg voor uitvoering van erkende cursussen en trainingen gericht op het bevorderen van de mentale weerbaarheid van groepen binnen de bevolking die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van psychische problematiek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen van gescheiden ouders, kinderen die gepest worden, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen die weduwe of weduwnaar zijn geworden.

Plezier op School is een cursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool moeite hebben met het maken van vriendjes, gepest worden of angstig zijn in het sociale contact. In de tweedaagse cursus leren jongeren opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen. Tijdens de cursus worden jongeren voorbereid op het voortgezet onderwijs. De cursus vindt plaats binnen het kader van het uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid en wordt dus gefinancierd door de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Kinderen uit de gehele regio kunnen zich aanmelden voor deze cursus.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnamen aan "Plezier op school" na afloop minder sociale problemen hebben, minder sociaal angstig zijn en minder gepest worden dan kinderen die niet deelnamen aan deze cursus. Deelnemende kinderen bleken meer vriendschappen te hebben en over betere sociale vaardigheden te beschikken dan niet-deelnemende kinderen.


4. Een integrale aanpak werkt!
In Alblasserdam zijn zorg en welzijnsorganisaties gericht op een effectieve samenwerking. Het sociaal team waar deze partijen samenwerken is een goed voorbeeld van effectieve samenwerking. Gezien de huidige problematiek, met name veroorzaakt door de crisis, is het advies te onderzoeken of een integrale aanpak op de domeinen, werk, zorg, inkomen haalbaar is. In Alblasserdam is een toename van financiële problemen, hoge werkeloosheid en een toename van echtscheidingen. Uit onderzoek blijkt dat werkeloosheid en armoede risicofactoren zijn voor ontwrichting van gezinnen. De weerbaarheid van gezinsleden en vervolgens van het totale gezin komt ernstig onder druk te staan. Door werk en inkomen te verbinden met zorg en welzijn zijn er kansen om het tij te keren voordat de problematiek ernstiger wordt. Er zijn een aantal initiatieven, zoals instroom onderkant arbeidsmarkt, gericht op jongeren en opgezet door  de Drechtsteden. Geadviseerd wordt organisaties of ketens die zich richten op werk en inkomen te verbinden met het sociaal team.
Door een verbinding tussen de ketenaanpak werk en inkomen en zorg en welzijn zijn duurzame oplossingen voor de langere termijn beter haalbaar.

Bronnen

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn