Adviezen Eenzaamheid

Veel inwoners van Hardinxveld-Giessendam voelen zich eenzaam. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert Hardinxveld-Giessendam het huidige beleid gericht op de preventie van eenzaamheid te intensiveren en structureren. De gemeente dient hiertoe de regie te voeren over een lokaal netwerk van ketenpartners die gezamenlijk werken aan de preventie van eenzaamheid.

Eenzaamheid vraagt blijvende aandacht in Hardinxveld-Giessendam
In Hardinxveld-Giessendam is 24% van de 19-64 jarigen matig eenzaam en 5% (zeer) ernstig eenzaam. Onder 65-plussers is 38% matig eenzaam en 8% (zeer) ernstig eenzaam. Dit is voor de 19-64-jarigen duidelijk lager dan het gemiddelde in Zuid-Holland Zuid (19-64: 31% matig en 8% (zeer) ernstig, en voor de 65-plussers vergelijkbaar met Zuid-Holland Zuid: 39% matig en 8% (zeer) ernstig). Onder inwoners van 75 jaar en ouder is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van gebeurtenissen als het overlijden van de partner en andere leeftijdsgenoten. Ook het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid spelen hierbij een rol. Van de 85-plussers in de hele regio Zuid-Holland Zuid voelt meer dan de helft (61%) zich matig of (zeer) ernstig eenzaam.

Hardinxveld-Giessendam werkt aan preventie van eenzaamheid
In Hardinxveld-Giessendam is aandacht voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier, direct dan wel indirect, mee bezig. Zo heeft Servanda Stichting Welzijn een Maatjesproject waarin een vrijwilliger maatje wordt van een volwassene die zich eenzaam voelt. In Hardinxveld-Giessendam leggen opgeleide vrijwilligers van Servanda bij iedere inwoner van 78 jaar en ouder eens per drie jaar een zogenaamd signalerend huisbezoek af. De vrijwilliger neemt met de inwoner een vragenlijst door betreffende de woonsituatie, gezondheid, welzijn, zorg en vervoer. Tijdens deze huisbezoeken kan ook eenzaamheid worden gesignaleerd.

Aanpak eenzaamheid dient structureel en samenhangend te zijn
Op basis van het huidige beleid en de in Hardinxveld-Giessendam uitgevoerde activiteiten, gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Hardinxveld-Giessendam:

1. Organiseer een netwerk van ketenpartners die gezamenlijk eenzaamheid tegengaan  
Centraal in de lokale aanpak van eenzaamheid staat de samenwerking tussen diverse beroepskrachten onderling én tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Het netwerk van ketenpartners bestaat idealiter uit: Servanda Stichting Welzijn, Rivas Maatschappelijk werk, huisartsen, thuiszorg organisaties, vrijwilligersorganisaties, Omnivera Woningstichting, MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, de gezamenlijke kerken, Bouman GGZ, Yulius GGZ en de Regionale Sociale Dienst.
De gemeente kan hierin een centrale rol vervullen door de regie te voeren over dit netwerk, met als eerste stap het organiseren van bijeenkomsten van dit netwerk.

Zeven organisaties tekenden in september 2013 als Werkgroep Eenzaamheid Alblasserdam een intentieverklaring voor samenwerking om eenzaamheid te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. De werkgroep wil met zowel professionals als vrijwilligers eenzame inwoners van Alblasserdam opzoeken en nagaan waaraan behoefte is om zo het juiste aanbod te kunnen bieden. De werkgroep komt maandelijks bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van: Stichting Welzijn Alblasserdam, RIVAS (thuiszorg), Waardeburgh (thuiszorg), de Voedselbank, MEE Drechtsteden, Hervormde Gemeente Wijk 3 en de Wmo-adviesraad.

2. Zorg voor deskundigheidsbevordering over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers
De gemeente kan dit doen door afspraken te maken met ketenpartners over deskundigheidsbevordering op het terrein van eenzaamheid voor zowel professionals als vrijwilligers.

In oktober 2013 kwamen ruim twintig vrijwilligers en professionals uit de Dordste wijk Crabbehof samen voor een workshop over eenzaamheid. Uit de gezondheidsmonitor van de Dienst Gezondheid & Jeugd bleek dat 54% van de volwassen inwoners van Crabbehof zich wel eens eenzaam voelt. In de praktijk krijgen medewerkers van MEE Drechtsteden ook veel signalen van eenzaamheid uit de wijk. Daarom werd besloten om samen met het uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid van de Dienst Gezondheid & Jeugd een workshop te organiseren, waarin vrijwilligers en professionals informatie kregen en uitwisselden over het voorkomen, signaleren en verhelpen van eenzaamheid.


3. Zorg vooreen meldpunt eenzaamheid
Zorg voor een meldpunt waar burgers, vrijwilligers en professionals terecht kunnen wanneer zij eenzaamheid signaleren. Bij voorkeur is er een punt in de wijk of het dorp (wijkcentrum of gezondheidscentrum). Een alternatief is een Wmo-loket of een gemeentebreed werkend team dat zich richt op overlast en verborgen problematiek.

4. Stem het aanbod van interventies onderling af binnen het netwerk van ketenpartners
De gemeente kan er, vanuit haar regierol, voor zorgen dat er geen overlap is in het aanbod aan activiteiten en diensten van verschillende partijen en dat er een passend aanbod is voor de verschillende doelgroepen van het gemeentebeleid, gericht op de preventie van eenzaamheid.

5. Zorg dat burgers het aanbod aan interventies kennen
Zorg voor een goede informatievoorziening voor burgers over interventies gericht op de preventie van eenzaamheid die worden aangeboden door de ketenpartners.
De gemeente kan er voor zorgen dat burgers, via berichten in huis-aan-huis bladen, een online sociale kaart én fysieke informatiepunten, op de hoogte zijn van het aanbod.

In de gemeente Zwijndrecht werken 22 organisaties van wonen, zorg en welzijn samen met de gemeente aan diensten en voorzieningen dicht bij de inwoners, bijvoorbeeld om eenzaamheid het hoofd te bieden. Dit doen zij onder de naam ‘Vivera’. Er zijn veel initiatieven verspreid over de hele gemeente die gericht zijn op ontmoeting en meedoen in de wijk. Een belangrijke taak van Vivera is inwoners te informeren over de mogelijkheden van ontmoeting, activiteiten, dienstverlening en (thuis)zorg die er zijn in de buurt. Dat doet zij via de zeven Vivera informatiepunten verspreid over de gemeente.

Bronnen

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn