Adviezen Mantelzorg

Met de ontwikkelingen in het sociale domein komt het accent te liggen op eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en het sociaal netwerk. De druk op mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg zal oplopen. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Hardinxveld-Giessendam in te zetten op deskundigheidsbevordering van professionals en het vinden en behouden van vrijwilligers in de zorg om de druk op mantelzorgers te verlichten. Daarnaast luidt het advies aan Hardinxveld-Giessendam het huidige beleid gericht op de mantelzorgondersteuning te continueren en waar mogelijk te intensiveren.

In Hardinxveld-Giessendam voelt 7% van de mantelzorgers zich zwaar belast
In Hardinxveld-Giessendam heeft 24% van de volwassenen van 19 jaar en ouder het afgelopen jaar mantelzorg verleend, het op één na hoogste percentage in Zuid-Holland Zuid (21%). Dit is een toename van 19% in 2009 naar 24% in 2012. Van deze mantelzorgers in Hardinxveld-Giessendam is tweederde vrouw en heeft 60% een betaalde werkkring. Hun gemiddelde leeftijd is 51 jaar. In totaal is 7% van de inwoners die afgelopen jaar mantelzorg gaf zwaar belast, in Zuid-Holland Zuid 11%. In Hardinxveld-Giessendam verleende 15% van de inwoners intensieve of langdurige mantelzorg. 1% van de mantelzorgers geeft aan behoefte aan hulp te hebben in verband met hun werkzaamheden als mantelzorger.

De druk op mantelzorgers zal toenemen, het aantal mantelzorgers en vrijwilligers niet
De verwachting is dat het aantal mantelzorgers in de toekomst niet sterk zal toenemen. Wel zal de druk op de mantelzorgers toenemen als gevolg van de vergrijzing en een groter beroep op informele zorg. Ook gemeentelijke bezuinigingen, bijvoorbeeld op het terrein van huishoudelijk hulp, zorgen voor meer druk bij mantelzorgers. Overbelasting van mantelzorgers kan leiden tot situaties van ontspoorde zorg en (ouderen)mishandeling. Vrijwilligers kunnen ondersteunend zijn voor mantelzorgers, maar de huidige vrijwillige inzet in de zorg is minimaal.

Hardinxveld-Giessendam zet in op ondersteuning van mantelzorgers
De uitvoering van mantelzorgondersteuning in Hardinxveld-Giessendam is in handen van Servanda Stichting Welzijn. Zij verzorgt spreekuren, speciale themabijeenkomsten, cursussen voor mantelzorgers en kan vervangende zorg regelen. MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden ondersteunt mantelzorgers in complexe situaties.

Aandacht voor het versterken van de informele zorgstructuur en afstemming tussen informele en formele zorgverleners is van belang
Hardinxveld-Giessendam krijgt steeds meer verantwoordelijkheden waar het gaat om ondersteuning aan burgers. Het accent komt te liggen op de eigen kracht van inwoners, de eigen verantwoordelijkheid en het benutten van het sociale netwerk. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en uitvallen als gevolg van toegenomen druk luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Hardinxveld-Giessendam:

1. Zet in op deskundigheidsbevordering van zorg- en welzijnsprofessionals
Mantelzorgers komen, omdat ze voor een zieke of hulpbehoevende zorgen, in aanraking met zorg- of welzijnsprofessionals of medewerkers van het Wmo loket. Op dit moment maken vooral mantelzorgers die overbelast zijn gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden.
Om overbelasting te voorkomen is het wenselijk dat mantelzorgers vroegtijdig in beeld komen bij bovengenoemde professionals, zodat mantelzorgers die beginnen met zorgen al in een vroeg stadium actief worden verwezen naar ondersteuningsmogelijkheden.
De gemeente Hardinxveld-Giessendam kan hiertoe inzetten op deskundigheidsbevordering van zorg- en welzijnsprofessionals.

2. Zorg voor voldoende vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten
Ondersteuning door vrijwilligers bij mantelzorgtaken kan helpen om het mantelzorgen vol te houden. Ook kan respijtzorg door vrijwilligers uitkomst bieden bij het ontlasten van de mantelzorger. Daarnaast is dagbesteding voor bijvoorbeeld iemand met dementie voor de betrokken mantelzorger een vorm van respijtzorg. Dit vereist voldoende goed getrainde vrijwilligers die zich willen inzetten in de zorg. Hardinxveld-Giessendam kan het Steunpunt Vrijwilligerswerk i.o. de opdracht geven vrijwilligers te werven die zich in willen zetten voor verzorgende taken. Dit kan bijvoorbeeld door de babyboom generatie expliciet uit te nodigen om vrijwilligerswerk te doen of door in te spelen op de ‘nieuwe vrijwilliger’. Deze zoekt vrijwilligerswerk dat bij hem/haar past, dat bijdraagt aan de eigen ontwikkeling en dat afgebakend is in de tijd. De ‘nieuwe vrijwilliger’ is niet zozeer verbonden aan een organisatie.
Tenslotte is het van belang dat vrijwilligers deskundige begeleiding en scholing krijgen, waardoor de kans veel groter is dat ze vrijwilliger blijven.

3. Continueer het huidige beleid rondom mantelzorgondersteuning en zet daarbij extra in op mantelzorgers met een verhoogd risico op overbelasting
Bezuinig niet op het huidige ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Het advies luidt, om daarnaast, indien mogelijk, extra in te zetten op ondersteuning van mantelzorgers met een verhoogd risico op overbelasting. Het gaat hierbij om spilzorgers, mantelzorgers van GGZ patiënten (met name mantelzorgers van dementiepatiënten), jonge mantelzorgers en mantelzorgers die zorg combineren met een baan.
Om laatstgenoemde groep te bereiken kan de gemeente bedrijven stimuleren om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. De gemeente Hardinxveld-Giessendam kan, in gesprekken met grote werkgevers, het onderwerp mantelzorg agenderen.

4. Zorg voor erkenning en waardering van mantelzorgers
Aandacht voor en erkenning van het belang en de waardering voor mantelzorgers door de gemeente is essentieel. De gemeente Hardinxveld-Giessendam kan inzetten op bewustwording bij burgers van hun rol als mantelzorger. Veel mantelzorgers bestempelen zichzelf namelijk niet als zodanig. Deze bewustwording kan plaatsvinden via lokale media, op de dag van de mantelzorger (10 november), bij de huisarts of bij het Wmo loket.
Ook een financiële blijk van waardering voor mantelzorgers is nodig (mantelzorg-compliment). Mantelzorgers maken vaak extra kosten als gevolg van hun mantelzorgtaken (zoals reiskosten). Het advies aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam luidt dan ook om na 2014 geld voor het mantelzorgcompliment te reserveren.

Bronnen

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ;
  • De Klerk M. & de Boer A. (2013). Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: SCP;
  • Nienhuis T, Doelman-van Geest H.A., Hoffmans T.E.M., Hijnekamp M.J.G., de Wit J.P. (2013). Beter voor elkaar? Een vergelijking van mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid in Zuid-Holland in 2009 en 2012. Den Haag: Tympaan Instituut;
  • Peeters J, Werkman W, Francke A.L. (2012). Dementiemonitor Mantelzorg. Problemen, zorgbehoeften, zorggebruik en oordelen van mantelzorgers. Utrecht: Nivel;
  • www.werkenmantelzorg.nl geraadpleegd Juni 2104.