Adviezen Onderwijs- en Arbeidsparticipatie

De gemeente Papendrecht wil dat inwoners zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Uit onderzoeken blijkt dat werk en inkomen belangrijke factoren zijn voor een redelijk welvarend leven. Armoede ligt vaak ten grondslag aan huiselijk geweld, eenzaamheid en gezondheidsproblemen. Een pro-actieve aanpak ten aanzien van werk en inkomen kan voorkomen dat meer inwoners van Papendrecht te maken krijgt met armoede, met als gevolg vermindering van participatie.

Onderwijsparticipatie verbetert positie
Onderwijsdeelname is een essentiële vorm van participatie voor kinderen. Onderwijsdeelname is belangrijk: hoe langer je op school zit, hoe beter je positie in de maatschappij, hoe beter ook de kansen op gezondheid. Gebrek aan participatie kan leiden tot sociale uitsluiting. Met name voortijdig schoolverlaters zijn kwetsbaar voor die sociale uitsluiting.

Startkwalificatie verhoogt de kans op een baan
Een startkwalificatie is een belangrijke factor voor het vinden en behouden van een baan op korte en langere termijn. Preventie begint met het realiseren dat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school gaan. In Papendrecht heeft in 2013 2.4% van de jongeren geen startkwalificatie. Dit is in vergelijking met 2012 een vermindering van 20% toen er sprake was van 3.0% van de jongeren die geen startkwalificatie haalden. In relatie met andere gemeenten in de Drechtsteden heeft Papendrecht een gemiddelde score.
Zowel in Zwijndrecht als Sliedrecht heeft 2.5% geen startkwalificatie en in Alblasserdam betreft het 2.2% van de jongeren.

Samenwerking tussen onderwijs en gemeente is noodzakelijk
Papendrecht kent een specifiek programma ‘onderwijs-arbeidsmarkt’. Daarbij wordt  gestreefd naar het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast wordt in Papendrecht, samen met de andere Drechtsteden gemeenten, gewerkt aan het tot stand brengen van leerwerkbedrijven, waarin met name laagopgeleide jongeren een plaats kunnen vinden.
Het advies is om ook een verbinding te maken met leerplicht en de lokale voorzieningen zoals de jongerenwerkers, sportconsulenten, vrijwilligersorganisaties en de gemeente om afspraken te maken over de ondersteuning van deze jongeren, waarbij soms ook lichte dwang en drang nodig is.

Het project ‘De Overstap’ is een voorbeeld van hoe de ketensamenwerking plaatsvindt. In een speciaal ontwikkeld computerprogramma geven decanen van het vo aan wat de vervolgopleiding van een leerling wordt. Na invoer van de gegevens kan het mbo checken of de leerling zich daadwerkelijk bij een van de opleidingen heeft ingeschreven. Is dat niet het geval, dan blijft het vo verantwoordelijk voor deze leerling en dient er voor te zorgen dat hij of zij zich bij een vervolgopleiding aanmeldt.


Wat is arbeidsparticipatie?
Iemand die meer dan 12 uur per week betaald werk verricht participeert in arbeid.
Iemand wordt als werkende gezien indien hij tussen de 15 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd is en ten minste 12 uur per week betaald werk verricht, of op zoek is naar een baan. Netto arbeidsparticipatie is het aantal werkenden (betaalde baan van meer dan 12 uur per week) ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking (alle 15- tot 65-jarigen). Bij bruto arbeidsparticipatie wordt het aandeel werkenden én werklozen berekend ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.

Arbeidsparticipatie belangrijkste factor voor goede gezondheid
Gezondheid en het hebben van betaald werk hangen sterk samen.  Van de 19- tot en met 64 jarige inwoners van de Drechtsteden die betaald werk hebben voelt 84% zich gezond. Van de groep zonder betaald werkend voelt 63% zich gezond.
Het hebben van werk is de belangrijkste factor voor een goede gezondheid, met name een goede geestelijke gezondheid. De invloed van werk op gezondheidsverschillen is groter dan armoede of een lage opleiding. Het starten met betaalde arbeid na werkloosheid zorgt voor verbetering van de gezondheid binnen zes maanden, met name van de geestelijke gezondheid.
Ook de mate van participeren in de maatschappij, het gebruik kunnen maken van eigen kracht en het hebben van een sociaal netwerk worden beïnvloed door het wel of niet hebben van werk  

Toename van financiële problemen in Papendrecht volgens ketenpartners
In een gesprek met de ketenpartners zorg en welzijn van de gemeente Papendrecht is genoemd dat er sprake is van een toename van het aantal financiële hulpvragen.
In de cijfers van de gezondheidsmonitor 2012  is wel een toename te zien van het aantal personen dat moeite heeft met rondkomen en in 2012 is er een hoger aantal werklozen dan in 2009, maar de verschillen zijn te klein om te spreken van een groei.
Wel kan gesteld worden dat Papendrecht, in relatie met andere gemeenten in de Drechtsteden, relatief minder werklozen, minder mensen met schulden en meer mensen die op eigen kracht goed kunnen functioneren heeft.
Papendrecht lijkt hiermee relatief een gezonde gemeente.

Maak er werk van!
Ondanks de positieve verschillen in relatie tot andere gemeenten in de Drechtsteden, is de signalering van de ketenpartners een belangrijk signaal. Door een intensieve samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden, de gemeente en de zorg- en welzijnpartners kan de toename van het aantal financiële vragen opgevangen worden en wellicht ook stabiliseren.
De gemeente kan een belangrijke rol spelen als aanjager van samenwerkingsafspraken tussen deze partijen.
Het voorop stellen van werk in de aanpak van de professionals zorg en welzijn kan problemen op andere gebieden sterk verminderen. Het niet verrichten van arbeid is een groot risico voor armoede, sociale uitsluiting, verhoging van alcoholgebruik, en toename van geweld in huiselijk kring.  Alle inzet gericht op het verkrijgen en behouden van werk verdient zich dubbel en dwars terug.

Bronnen

  • Verkade D.M. & van Laarhoven, J.H. (2013). Monitor Sociaal 2013. Eigen kracht, participatie, vrijwillige inzet en mantelzorg. Dordrecht: OCD;
  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
  • Armoede en minimabereik (2013) OCD.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn