Adviezen Eenzaamheid

Veel inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht voelen zich eenzaam. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert Hendrik-Ido-Ambacht om het huidige beleid, gericht op de preventie van eenzaamheid, te intensiveren en structureren. De gemeente dient hiertoe de regie te voeren over een lokaal netwerk van ketenpartners die gezamenlijk werken aan de preventie van eenzaamheid.

Eenzaamheid hoogst onder 85-plussers en alleenwonende
In Hendrik-Ido-Ambacht is 31% van de 19-64 jarigen matig eenzaam en 8% (zeer) ernstig eenzaam. In Hendrik-Ido-Ambacht is 39% van de ouderen (65 jaar en ouder) matig eenzaam en 8% (zeer) ernstig eenzaam. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Zuid-Holland Zuid. Onder inwoners van 75 jaar en ouder is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van gebeurtenissen als het overlijden van de partner en andere leeftijdsgenoten. Ook het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid spelen hierbij een rol. Van de 85-plussers in de hele regio Zuid-Holland Zuid voelt meer dan de helft (61%) zich matig of ernstig eenzaam. Van de alleenwonenden voelt 62% zich eenzaam ten opzichte van 39% van de niet-alleenwonenden.

Structurele en samenhangende aanpak kan eenzaamheid terugdringen
In Hendrik-Ido-Ambacht is aandacht voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hiermee bezig, zoals de Blije Borgh en MEE. Zij organiseren ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen waarbij een nevendoel is het ontlasten van de mantelzorgers. Door middel van preventieve huisbezoeken wordt de zorgbehoefte van ouderen in kaart gebracht. Tevens is er een aanbod voor verlies en rouwverwerking.
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn mogelijkheden voor kort verblijf voor ouderen om de mantelzorger te ontlasten of als tijdelijk extra zorg nodig is. Aanvullend op de huidige activiteiten kan de strijd tegen eenzaamheid nog effectiever zijn door:

1. Een netwerk van ketenpartners die gezamenlijk eenzaamheid tegengaan  
Centraal in de lokale aanpak van eenzaamheid staat de samenwerking tussen diverse beroepskrachten onderling én tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Het netwerk van ketenpartners bestaat idealiter uit: lokale welzijnsorganisaties, huisartsen, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties en de sociale dienst. De gemeente kan hierin een centrale rol vervullen door de regie te voeren over dit netwerk, met als eerste stap het organiseren van bijeenkomsten van dit netwerk.
Binnen het netwerk kan zorg worden gedragen voor een passend aanbod voor de verschillende doelgroepen, zonder overlap in het aanbod aan activiteiten en diensten.

Het oprichten van een Werkgroep Eenzaamheid om gezamenlijk eenzaamheid te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. Het doel van de werkgroep kan zijn met zowel professionals als vrijwilligers eenzame inwoners opzoeken en nagaan waaraan behoefte is om zo het juiste aanbod te kunnen bieden. De werkgroep kan bestaan uit vertegenwoordigers van de welzijnsstichting, thuiszorg, de Voedselbank, MEE, kerken en de Wmo-adviesraad.

2. Deskundigheidsbevordering over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers
De gemeente kan dit stimuleren door afspraken te maken met ketenpartners over deskundigheidsbevordering op het terrein van eenzaamheid voor zowel professionals als vrijwilligers. Tevens kan zij gebruik maken van de mogelijkheid om sport en zorg te verbinden.

3. Een meldpunt eenzaamheid
Het signaleren van eenzaamheid is de eerste stap in de aanpak van eenzaamheid. Een meldpunt kan een punt zijn waar burgers, vrijwilligers en professionals terecht kunnen wanneer zij eenzaamheid signaleren. Bij voorkeur is er een punt in de wijk of het dorp (wijkcentrum of gezondheidscentrum). Een mogelijkheid in Hendrik-Ido-Ambacht is deze taak bij het sociaal wijkteam of bij het Meldpunt Zorg en Overlast te beleggen.

4. Bekendheid van het aanbod aan interventies onder burgers
Een goede informatievoorziening voor burgers over interventies gericht op de preventie van eenzaamheid die worden aangeboden door de ketenpartners, bevordert deelname aan deze interventies.
Burgers kunnen, via berichten in huis-aan-huis bladen, een online sociale kaart én fysieke informatiepunten, op de hoogte raken van het aanbod.

In de gemeente Zwijndrecht werken 22 organisaties op de terreinen wonen, zorg en welzijn samen met de gemeente aan diensten en voorzieningen dicht bij de inwoners, onder andere om eenzaamheid het hoofd te bieden. Dit doen zij onder de naam ‘Vivera’. Er zijn veel initiatieven verspreid over de hele gemeente die gericht zijn op ontmoeting en meedoen in de wijk. Een belangrijke taak van Vivera is inwoners te informeren over de mogelijkheden van ontmoeting, activiteiten, dienstverlening en (thuis)zorg. Dat doet zij via de zeven Vivera informatiepunten verspreid over de gemeente.

Bronnen

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn