Bevolking

Het aantal inwoners in Zuid-Holland Zuid neemt tot 2025 met 4% toe, met name doordat inwoners langer leven. Zowel de zorgvraag als de druk op de beroepsbevolking zullen hierdoor toenemen. De toekomst vraagt daarom om meer aandacht en oor voor ouderen, alleenwonenden en eenoudergezinnen. Ook bewuster ventileren van de steeds meer ‘luchtdichte’ huizen en het creëren van een groene omgeving bieden kansen voor de toekomst. 

Het aantal inwoners neemt toe...

...doordat we langer leven
Inwoners die in 2025 worden geboren leven gemiddeld bijna twee jaar langer dan inwoners die in 2013 zijn geboren. Oorzaak is dat de behandeling van bepaalde chronische ziekten beter is geworden, waardoor mensen langer blijven leven. De extra levensjaren worden deels in goede gezondheid geleefd en deels met beperkingen. Door de langere levensduur neemt het aantal inwoners toe. Inwoners in Zuid-Holland Zuid leven langer (81,3 jaar) dan inwoners in heel Nederland (81,0 jaar).

...en door verstedelijking
Zuid-Holland Zuid telt bijna een half miljoen inwoners. Deze wonen verspreid over de 17 gemeenten die sterk verschillen qua bevolkingsdichtheid: van zeer sterk stedelijk tot plattelandsgebied. Tot 2025 zal het totaal aantal inwoners in Zuid-Holland Zuid met 2% toenemen. De steden zullen groeien. De Drechtsteden groeien met 4%, terwijl de Hoeksche Waard juist krimpt met 2%.

Vergrijzing neemt toe...

...door verbeterde zorg en de baby-boom generatie
Van 2014 tot 2025 neemt het aantal 65-plussers in Zuid-Holland Zuid met 27% toe. Het aantal 85-plussers neemt toe met 40%. De belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing is de geboorte-ontwikkeling in het verleden: de babyboom-generatie van 1946-1970 die vanaf 2011 de leeftijd van 65 jaar passeert. Daarnaast is behandeling van bepaalde chronische ziekten beter geworden, waardoor mensen langer blijven leven.

...waardoor de druk op de beroepsbevolking groter wordt
De mate van vergrijzing kan worden uitgedrukt in de grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot en met 64 jaar. De groep 20-64-jarigen valt voor een groot deel samen met de (potentiële) beroepsbevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Het aantal gepensioneerden ten opzichte van de beroepsbevolking neemt de komende jaren sterk toe. De grijze druk in Nederland neemt daarmee ook toe van 28 in 2013 tot 38 in 2025. Dat houdt in dat er dan 38 65-plussers zijn op elke 100 potentiële arbeidskrachten. De grijze druk in Zuid-Holland Zuid neemt toe van 30 in 2013 tot 40 in 2025. Dit is hoger dan in heel Nederland.

De huishoudsamenstelling verandert...

...meer eenpersoonshuishoudens
Zuid-Holland Zuid kent een toename in het aantal huishoudens, waarbij het aantal eenpersoonshuishoudens het meest groeit, met name ouderen. Een derde van alle huishoudens is momenteel een eenpersoonshuishouden.

...en meer eenoudergezinnen
Van 2009 tot 2013 is het aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland Zuid met 1300 toegenomen. In totaal is 7% van alle huishoudens een eenoudergezin. Vier vijfde van de ouders binnen eenouderhuishoudens is vrouw. Van eenoudergezinnen is bekend dat zij vaker te maken hebben met een lager inkomen, opvoedingsstress en psychische problemen. Ook is de kans groter dat zij switchen naar een lagere opleiding of voortijdig school verlaten.

...wat leidt tot een toename in ongezondheid en zorgvraag
Er is een verband tussen de samenstelling van een huishouden en gezondheid en zorg. Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gescheiden mensen en leden van eenpersoonshuishoudens maken tevens meer gebruik van gezondheidszorg. In de regio ZHZ ervaart driekwart van de volwassenen hun gezondheid als (zeer) goed. Alleenwonende, gescheiden en verweduwde inwoners ervaren hun gezondheid minder vaak als (zeer) goed, respectievelijk 59%, 63% en 55%.

De leefomgeving beïnvloedt de gezondheid van inwoners...

...door geluidshinder en de opkomst van mechanische ventilatie
Oudere huizen en gebouwen hebben vaak een goede natuurlijke ventilatie. Steeds meer woningen en gebouwen hebben echter een mechanisch of een balans ventilatiesysteem. Uit het oogpunt van energiebesparing worden woningen en gebouwen tegenwoordig steeds meer 'luchtdicht' gemaakt. Daarnaast worden vanwege inbraakrisico en geluidshinder van onder andere brommers, industrie, buren en spelende kinderen, ramen vaak dichtgehouden. Dit kan leiden tot vocht, schimmels en stank in huis en kan uiteindelijk gezondheidsklachten veroorzaken, zoals problemen met de luchtwegen, hoofdpijn en hinder door geur.

…en bewust ventileren wordt steeds belangrijker
Bewust ventileren is vanwege bovengenoemde redenen steeds belangrijker geworden om de binnenmilieukwaliteit op peil te houden. Voor een optimaal ventilatieresultaat is het belangrijk dat bewoners en gebruikers bekend zijn met de werking en de gebruiksvoorschriften van het systeem. Afstellen en onderhouden van het systeem zijn aandachtspunten. Het is belangrijk roosters, filters, ventilatoren en eventuele inblaasroutes regelmatig te reinigen.

…en waarbij groen een positieve invloed op gezondheid heeft
De hoeveelheid bomen en andere groenvoorzieningen in de woonomgeving kunnen de gezondheid positief beïnvloeden. In weinig groene gebieden (10% groen) blijkt de kans dat iemand zich ongezond voelt 1,5 maal zo groot te zijn als in relatief heel groene gebieden (90% groen). Groen in de buurt zorgt voor vermindering van huisartsbezoek met klachten rond stress, depressie, aandoeningen aan de luchtwegen, diabetes, hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid. Daarnaast kan een groene omgeving uitnodigend zijn voor het leggen en onderhouden van sociale contacten. Kinderen worden door een groene omgeving gestimuleerd tot bewegen. Bijna alle inwoners van Zuid-Holland Zuid (95%) vinden groen in de omgeving belangrijk. Groen heeft de laatste jaren steeds meer positieve aandacht in de media. Echter, het kan ook nadelige gevolgen hebben, zoals het optreden van hooikoortsklachten, de ziekte van Lyme door tekenbeten, en jeuk en irritaties door de haren van de eikenprocessierups.

De toekomst biedt kansen…

...meer aandacht voor het creëren van een groene omgeving          Wonen in een groene omgeving heeft positieve effecten op de gezondheid. Zo bezoeken inwoners van groene wijken minder vaak de huisarts, ervaren zij minder stress, hebben zij meer sociale contacten en bewegen zij meer. 95% van de inwoners vindt groen in de buurt belangrijk. Groen is een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de media. Stimuleer daarom groene initiatieven. De inbreng van groen in ruimtelijke plannen kan variëren van 'groene daken' en geveltuintjes via postzegelparkjes en openbare moestuinen tot natuurlijke speeltuinen en voetbalveldjes, groene wandelroutes door de buurt en ecologische woonwijken. Zet in op integraal gezondheidsadvies rond ruimtelijke plannen en maak gebruik van de Gezond Ontwerp Wijzer en De Vitale Groene Stad. Deze geven ondersteuning bij het invulling geven aan een groenere woonomgeving.

De toekomst vraagt om...
 
...meer aandacht voor ouderen
Een grotere groep ouderen betekent ook een toename in de zorgvraag. Veranderingen in de zorg zijn gericht op meer eigen regie voor de patiënt en het langer thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door belemmerende beperkingen zo lang mogelijk te voorkomen en het aanbieden van valpreventie. Ook wordt er meer inzet van het eigen netwerk en van de informele zorg gevraagd. Dit zal een groter beroep doen op de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

...meer aandacht voor alleenwonenden en eenoudergezinnen
Het aantal eenouderhuishoudens en eenpersoonhuishoudens (ouderen) in Zuid-Holland Zuid neemt toe. Van deze groepen inwoners is bekend dat zij zich minder gezond voelen en vaker te maken hebben met een lager inkomen, psychische problemen, opvoedingsstress en vroegtijdig schoolverlaten of switchen naar een lagere opleiding. Op diverse vlakken kan ondersteuning worden geboden aan deze groepen inwoners, zoals projecten die eenzaamheid verminderen, opvoedingsondersteuning, omgaan met huishoudbudget en extra aandacht op scholen.

...het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Inwoners met een laag opleidingsniveau leven gemiddeld 20 jaar minder lang in goed ervaren gezondheid dan inwoners met een hoog opleidingsniveau. Bij inwoners in achterstandwijken is daarom de meeste gezondheidswinst te behalen. Kinderen uit eenoudergezinnen verdienen speciale aandacht, aangezien zij eerder de kans lopen op vroegtijdig schoolverlaten of overstappen naar een lager opleidingsniveau. Daarbij is het belangrijk om naar de inwoners van deze wijken te luisteren en aan te sluiten bij de wensen en manier van leven van de doelgroep.

...meer bewustwording van het belang van goed ventileren binnenshuis
Steeds meer woningen en gebouwen hebben een mechanisch of een balans ventilatiesysteem en woningen worden uit energiebesparing steeds meer 'luchtdicht' gemaakt. Daarnaast worden vanwege geluidhinder en inbraakrisico ramen vaak dichtgehouden. Om deze redenen is het steeds belangrijker dat huizen goed geventileerd worden. Inzetten op bewustwording, kennis en gedragsverandering bij inwoners is daarom steeds meer van belang. Ook het verbeteren van het binnenmilieu op basisscholen met een mechanisch ventilatiesysteem heeft aandacht nodig.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn