Beleid Geluid- en geurhinder

Geluidoverlast en geurhinder kunnen gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er wettelijke normen voor het geluid dat bedrijven, treinen en ander verkeer mogen maken. De gemeente gaat over geluidsoverlast of geurhinder waarvoor geen wettelijke normen zijn, zoals die van evenementen of houtkachels.

Wabo en Activiteitenbesluit
Voor het voorkomen van geluidhinder door inrichtingen is er de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op basis hiervan zijn in het Activiteitenbesluit voor een groot aantal type inrichtingen algemene regels opgenomen. Voor een aantal typen inrichtingen geldt een vergunningsplicht. Het bevoegd gezag neemt dan geluidvoorschriften op in de omgevingsvergunning.

Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich vooral op de ruimtelijke inpassing van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) in relatie met belangrijke geluidsbronnen zoals (rail)verkeer en gezoneerde industrieterreinen. Toetsing daaraan vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning, de Wet ruimtelijke ordening en de Tracéwet.

APV
Ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten zijn voorschriften tegen geluidhinder in het ruimtelijk domein te vinden. De regels voor geluidsoverlast van buren, horeca of evenementen kunnen per gemeente verschillen.

Lokaal geluidbeleid
Gemeenten krijgen steeds meer ruimte om een eigen geluidbeleid op te stellen. Lokaal geluidbeleid heeft als meerwaarde dat optimaal wordt aangesloten op de lokale situatie en een kader wordt verkregen voor de behandeling van knelpunten.

Geluidsbelastingkaarten
De gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht behoren tot de agglomeratie Rotterdam/Dordrecht zoals vastgesteld in de Regeling geluid milieubeheer. Op basis van de Wet milieubeheer, Titel 11.2, moeten deze gemeenten om de vijf jaar geluidsbelastingkaarten opstellen voor geluid van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrielawaai.

Actieplan geluid
Op basis van de geluidsbelastingkaart wordt het percentage bewoners berekend dat door één of meer geluidsbronnen (ernstig) wordt gehinderd dan wel van wie de slaap wordt verstoord. In het actieplan worden maatregelen beschreven. Het gaat om bronmaatregelen, zoals stil asfalt (wegverkeer) en raildempers (spoorwegverkeer) en om overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen en geluidswallen.
Ook de provinciale en rijksoverheid moeten een actieplan geluid opstellen voor de infrastructuur waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De regelgeving voor geluid is in ontwikkeling
De regelgeving voor geluid is in ontwikkeling. Het gaat om Vergunningplichtige inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet geluidhinder en het wetstraject voor de Omgevingswet
en Swung 2.

Wetgeving geur
In Nederland is er geen wetgeving voor geur van bedrijven, met uitzondering van veehouderijen. In Nederland is de bescherming tegen geurhinder van bedrijven (uitgezonderd veehouderijen) geregeld via het Activiteitenbesluit (algemene regels) of via de omgevingsvergunning milieu. Het beoordelingskader voor vergunningplichtige bedrijven is vastgelegd in de NeR (Nederlandse emissie Richtlijn).
Uitgangspunt in het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder.

Geurhinderbeleid van de provincie Zuid-Holland
Een onderdeel van het Rijksbeleid is dat lokale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken, zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen. De Beleidsnota Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland is bedoeld als beleid daarvoor. Het is gericht op het verlenen van milieuvergunningen voor bedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag zijn. Op de geursignaleringskaarten Zuid-Holland zijn de bedrijven met hun geurcontouren in beeld gebracht.

Geur van agrarische bedrijven
Geur is een belangrijk milieuthema bij agrarische bedrijven. Er is wet- en regelgeving voor het beoordelen van geur. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader voor de omgevingsvergunning milieu voor het aspect geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen. Met minimumafstanden en maximale waarden voor geurbelasting krijgen geurgevoelige objecten bescherming tegen overmatige geurhinder.

Geurhinder van houtkachels
Bestaande houtkachels bij inrichtingen moeten voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1.
Voor nieuwe kachels geldt een productbeleid, zij moeten voldoen aan typekeureisen.
Bij particulieren kunnen, op grond van de APV, situaties die overlast geven worden aangepakt. De gemeente Groningen heeft een overzicht gemaakt van juridische (on)mogelijkheden om overlast ten gevolge van houtstook aan te pakken.

Omgevingswet
Vanaf 2019 zal de nieuwe omgevingswet ingaan. Wettelijke normen blijven bestaan op basis van Europese regelgeving. Voor gemeenten zal er meer ruimte zijn voor het maken van lokale afwegingen op het gebied van geluid en geur.

Bronnen
Rijksoverheid – onderwerpen – alle onderwerpen – geluidsoverlast
Kenniscentrum Infomil – onderwerpen – geluid, gezondheid, veiligheid - geluid
Kenniscentrum InfoMil - Onderwerpen - Ruimte - Handreiking Ruimtelijke ordening en milieu - Milieuthema's - Geur bedrijven
Kenniscentrum Infomil - Onderwerpen - Geluid, gezondheid, veiligheid - Geur - Hinder door houtkachels.

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn