Interventies Geluid- en geurhinder

Maatregelen tegen geluid- en geurhinder dragen bij aan een gezonde leefomgeving.

Programma Stiller op weg
Het programma Stiller op Weg heeft als doel de geluidsoverlast van verkeer in de stedelijke omgeving te verminderen door gemeenten en provincies te ondersteunen met kennis over maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Het programma is, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerd door Agentschap NL en CROW.

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving
In steden is steeds meer verkeer op de weg. Buiten de files en opstoppingen die dit met zich meebrengt, neemt ook de geluidsoverlast van al dit verkeer toe. Geluidoverlast door wegverkeer is het belangrijkste milieuaspect bij de beleving van de leefomgeving en heeft ook een negatief effect op de gezondheid. En juist verhoging van de kwaliteit van leven en gezondheid is voor veel gemeenten een belangrijk onderdeel van het beleid.

Maatregelen
Het programma Stiller op Weg heeft een groot aantal maatregelen geïnventariseerd die het meest doeltreffend zijn om het geluid door wegverkeer in de bebouwde kom te verminderen. Veel van deze maatregelen kunnen ook een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, en soms ook op het klimaat en de bereikbaarheid binnen een gemeente.
Maatregelen hebben betrekking op stille wegdekken, voertuigen, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Er is ook aandacht voor de bestrijding van specifieke geluidhinder van bijvoorbeeld brommers.

Gezond Ontwerp
Verbeteringen in de fysieke openbare ruimte kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving met minder geluidshinder. Denk daarbij aan:

Groen en geluid
Vegetatie of groen is van groot belang doordat het aangenaam geluid kan produceren, zowel direct (ruisen) als indirect (vogels). Bovendien vermindert een prettig groen uitzicht de hinder die lawaai kan opleveren. Daardoor en door de hogere (groene) kwaliteit van de omgeving, kan lawaai minder aandacht trekken en dus minder hinderlijk zijn. Groen kan dus voor minder geluidhinder zorgen.
Op het feitelijke geluidniveau van een lawaaibron heeft groen meestal niet zo’n grote invloed. Losse beplanting zal meestal geen hoorbare geluidsreductie veroorzaken. Om vegetatie te gebruiken voor geluiddemping is een zeer dichte beplanting nodig. Ook groene geluidschermen moeten goed dicht zijn.

Sanering verkeerslawaai
Het beleid van de overheid is er op gericht het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook geluidhindersituaties die al langer bestaan aan te pakken. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai.

Toen in de jaren 1980 de Wet geluidhinder van kracht werd, moest bij de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen worden voldaan aan bepaalde geluidsnormen. Het doel daarvan was dat nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot een toename van de geluidshinder. Voor situaties die op dat moment al een te hoge geluidbelasting ondervonden  is in de Wet geluidhinder een saneringsplicht opgenomen. De sanering kan bestaan uit maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of een stiller wegdek), in de overdracht (schermen of wallen) of aan de woning (gevelisolatie).

Wie is verantwoordelijk?
Voor woningen die langs rijkswegen en rijksspoorwegen liggen zijn Rijkswaterstaat en Prorail verantwoordelijk. Voor woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen ligt het initiatief voor sanering bij gemeenten.

Burenlawaai
De handreiking Burenlawaai is ontwikkeld door het voormalige ministerie van VROM. Doel van de handreiking is een handvat te bieden bij het vinden van een oplossing voor burenlawaai. Hij is bestemd voor verhuurders, gemeenten, politie, buurtbemiddelaars, woonconsulenten, maatschappelijk werkers en burgers en bevat de volgende onderwerpen:

 • 10 maatregelen tegen burenlawaai;
 • lessen uit de praktijk.

Geurhinder voorkomen
Mogelijke maatregelen om geurhinder te voorkomen kunnen onderverdeeld worden in:

 • maatregelen in de omgeving;
 • maatregelen aan de bron.

Maatregelen in de omgeving van een bedrijf
In eerste instantie moet gekeken worden of er voldoende afstand tussen het bedrijf en gevoelige functies (woningen, ziekenhuizen, scholen en verblijfrecreatie) aangehouden kan worden. Ook is het mogelijk om geurzones vast te leggen in het bestemmingsplan. Hierdoor kan worden voorkomen dat in de toekomst geurhinder zal ontstaan.

Maatregelen in agrarisch gebied
Maatregelen om de geursituatie in een agrarisch gebied te verbeteren, zijn vaak gericht op het creëren van voldoende afstand tussen een veehouderij en de bewoonde omgeving. De Wgv biedt de mogelijkheid om met een gemeentelijke verordening de geurnormen af te stemmen op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Deze verordening is ook van toepassing op agrarische bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit.

Maatregelen aan de bron
Oplossingen voor die situaties waar voldoende afstand onmogelijk is, kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in extra bronmaatregelen. Daarbij kan worden gedacht aan het nemen van maatregelen waarmee de uitstoot van geur wordt verlaagd (bijvoorbeeld met luchtwassers, biofilters of andere technieken) of het toepassen van een lozingspuntverhoging.
Maatregelen aan de bron, zoals technische voorzieningen, zijn ook bij de veehouderij mogelijk. Veehouders moeten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT).

Bronnen
GGD-NL Werkgroep Groen en Gezondheid. Informatieblad Groen en geluid. 2012.
Rijksoverheid – onderwerpen - Geluidsoverlast
Kenniscentrum InfoMil - Onderwerpen - Ruimte - Handreiking Ruimtelijke ordening en milieu - Milieuthema's - Geur bedrijven
Kenniscentrum InfoMil - Onderwerpen - Ruimte - Handreiking Ruimtelijke ordening en milieu - Milieuthema's - Geur veehouderij

laatst herzien: november 2016

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn