Omvang Onderwijsparticipatie

De Dienst Gezondheid en Jeugd, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) heeft in beeld welke kinderen tussen 5-23 jaar naar school gaan.

Scholen zijn verplicht alle in- en uitschrijvingen van leerlingen door te geven aan het basisregister onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze gegevens verstrekt DUO vervolgens aan LVS. LVS heeft daarom precies in beeld hoeveel leerplichtigen, kwalificatieplichtigen en jongeren die onder de RMC-wetgeving vallen in de regio of gemeente wonen.

 grafiek omvang onderwijsparticipatie
grafiek 1. het aantal leer-, kwalificatieplichtigen en rmc-ers op 01-01-2016 ingeschreven in de basisregistratie personen (brp) van de gemeenten in regio zhz.

Veel kinderen op het vwo en gymnasium
Bijna de helft (48%) van het aantal kinderen, dat staat ingeschreven op een school, gaat naar het basisonderwijs (of: primair onderwijs); 33% van de kinderen in Zuid-Holland Zuid gaat naar het vo en 17,4% naar het mbo. Slechts 2% van alle kinderen is aangewezen op speciaal onderwijs.
Opvallend in de regio Zuid-Holland Zuid is het grote aantal kinderen dat staat ingeschreven op een school voor vwo of gymnasium (12,1%).

Tabel 1: Het aantal kinderen/jongeren woonachtig in Zuid-Holland Zuid dat staat ingeschreven op een school voor po, vo, (v)so en mbo, november 2016 (bron: LBA)

Onderwijssoort / -niveau Aantal Percentage
Primair onderwijs 46.251 48%
Speciaal onderwijs (bo/vo) 1.710 1,6%
Voortgezet onderwijs 31.674 33%
Mbo 16.750 17,4%
Overige categorieën 43 0%
Totaal aantal inschrijvingen 96.442 100%

Relatief verzuim fors gedaald
Op grond van de Leerplichtwet moet ieder(e) leer-of kwalificatieplichtige jongere bij een school staan ingeschreven. Er is sprake van schoolverzuim wanneer een leerling niet op school aanwezig is op momenten dat hij aanwezig moet zijn.

Verzuim is geoorloofd wanneer de school toestemming heeft gegeven, of als er een geldige reden voor is, zoals ziekte of vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Is dat niet het geval dan spreken we van ongeoorloofd verzuim. 

Sinds 2012/13 is het relatief verzuim met 33% gedaald. Van 3037 meldingen in 2012/13 naar 2042 meldingen in 2014/15.

Tabel 2: Het aantal relatief verzuimers woonachtig in Zuid-Holland Zuid dat staat ingeschreven op een school voor po, vo, (v)so en mbo. (bron: databank november 2016).

  2013 2014 2015
Relatief verzuim, po 193 206 305
Relatief verzuim, vo 1.855 1.489 1.051
Relatief verzuim, vso 166 125 83
Relatief verzuim, mbo 823 778 603

Gedurende het schooljaar 2015-2016 is 42 maal onderzoek gedaan naar vermoedelijk absoluut verzuim. De meeste absoluut verzuimmeldingen betreffen jongeren die behoren tot de doelgroep vmbo of mbo.

Jongens spijbelen vaker dan meisjes
Van de kinderen van 12 tot en met 15 jaar zegt 8% wel eens in de afgelopen vier weken te hebben gespijbeld. Jongens spijbelen (iets) vaker dan meisjes (9% van de jongens versus 7% van de meisjes). Als redenen om te spijbelen geven jongeren aan dat zij spijbelen, omdat ze geen zin hebben in school of omdat er te veel tussenuren in het rooster zijn.

Zowel absoluut verzuim als thuiszitten komt nauwelijks voor
Als een schoolinschrijving niet bekend is bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, wordt een onderzoek naar vermoedelijk absoluut verzuim gestart. 

Tabel 3: Het aantal relatief verzuimers woonachtig in Zuid-Holland Zuid dat niet staat ingeschreven op een school voor po, vo, (v)so en mbo. (bron: databank november 2016)

  2013 2014 2015 
Absoluut verzuimers, po 25 10 12
Absoluut verzuimers, vo 46 25 25
Absoluut verzuimers, vso 15 4 5

Gedurende het schooljaar 2015-2016 is 42 maal onderzoek gedaan naar vermoedelijk absoluut verzuim. Dit is minder dan 1% van het totale aantal leerplichtige of kwalificatieplichtige leerlingen. De meeste absoluut verzuimmeldingen betreffen jongeren die behoren tot de doelgroep vmbo of mbo. 
De regio ZHZ telt 77 thuiszitters, waarvan de meeste thuiszitters staan ingeschreven op het voortgezet onderwijs. 

Tabel 4: Het aantal thuiszitters woonachtig in Zuid-Holland Zuid dat staat ingeschreven op een school voor po, vo, (v)so en mbo. (bron: databank november 2016)

 
2015
8
32
15
22
Thuiszitter, totaal
77

Aantal vrijstellingen artikel 5 onder a Leerplichtwet gestegen 
Leer- en kwalificatieplichtigen kinderen en jongeren horen elke dag aanwezig te zijn op school. Binnen de Leerplichtwet is echter een aantal vormen van vrijstelling mogelijk: vervangende leerplicht, vrijstelling van inschrijving, vrijstelling van geregeld schoolbezoek en vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs. De vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a Lpw staan in de belangstelling. Dit zijn de vrijstellingen waaraan lichamelijke of psychische belemmeringen ten grondslag liggen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan de vereisten van de Leerplichtwet.
ondwerwijspart. omgang vrijstelling

Het aantal leerlingen met een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a is gestegen van 143 in schooljaar 2012-2013 naar 214 in schooljaar 2015-2016. Het aandeel vrijstellingen voor de gehele duur van de leerplicht ligt vrij constant tussen de 56 en 62 procent van het totaal aantal vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a LpW.

Aantal voortijdig schoolverlaters  daalt 3 jaar op rij
Op landelijk niveau hebben 24.451 jongeren in 2014/15 het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het landelijk percentage vsv’ers is gedaald van 2,1 procent in het schooljaar 2012-2013 tot 1,8% in schooljaar 2014/15. Het vsv-percentage in de regio Zuid-Holland Zuid ligt gemiddeld op 1,7%(2014-2015). Ten opzichte van een jaar eerder is het licht gedaald (was 1.8%). Dat is net onder het landelijk gemiddelde.

grafiek2 omvang onderwijsparticipatie

Grafiek 2: aantal voortijdig schoolverlaters Regio ZHZ

Absoluut gezien wonen de meeste vsv’ers in Dordrecht; de minste in Korendijk(13), Cromstrijen(10) en Strijen(6). Relatief gezien ’scoren’ de Dordrecht(2,7%) Leerdam(2,3%) en Zwijndrecht(2,3%) hoger dan de andere gemeenten; het ‘vsv-probleem’ manifesteert zich het minst in de Hoeksche Waard. In bijna alle gemeenten is het percentage vsv’ers ten opzichte van het vorig schooljaar omlaag gegaan, alleen de gemeente Hardinxveld-Giessendam laat een lichte stijging zien.

omvang onderwijspart rmcregio

Meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren
Eind maart 2016 zijn in Nederland 97.559 jongeren tot 27 jaar bij het UWV als werkzoekend geregistreerd. Van deze jongeren heeft 48% geen startkwalificatie. 48% is middelbaar opgeleid (minimaal mbo-niveau2, havo of vwo diploma) en 9% is hoogopgeleid (hbo of wo).
De situatie in de arbeidsmarktregio Drechtsteden is iets beter dan het landelijk gemiddelde. Eind maart 2016 zijn in de regio Drechtsteden 935 jongeren tot 27 jaar bij het UWV als werkzoekend geregistreerd. Van deze jongeren heeft 45% geen startkwalificatie. 45% is middelbaar opgeleid (minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo diploma) en 10% is hoogopgeleid (hbo of wo).
De situatie in de arbeidsmarkt regio Gorinchem is eveneens iets beter dan het landelijk gemiddelde. Eind maart 2016 zijn in de regio Gorinchem 541 jongeren tot 27 jaar bij het UWV als werkzoekend geregistreerd. Van deze jongeren heeft 50% geen startkwalificatie. 42% is middelbaar opgeleid (minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo diploma) en 8% is hoogopgeleid (hbo of wo).
De Hoeksche Waard valt onder de arbeidsmarktregio Rijnmond. Eind maart 2016 zijn in de regio Rijnmond 12.040 jongeren tot 27 jaar bij het UWV als werkzoekend geregistreerd.

Stage en leerbanen in de regio grootst in hout en meubel
In de arbeidsmarktregio’s Drechtsteden is de kans  op het vinden van een stage of leerbaan het grootst in de beroepsgroepen hout en meubel (mbo 2, 3, 4), sport en bewegen (mbo 2, 3, 4) en voeding (mbo 2, 3. 4).  In de arbeidsmarkt regio Gorinchem is de kans op het vinden van een stage of leerbaan het grootst in de beroepsberoepen hout en meubel (mbo 2, 3, 4), transport en logistiek (mbo 3) en voeding (mbo 2, 3, 4).

Bronnen

laatst herzien: december 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn