Beleid Huiselijk geweld

Gemeenten zijn vanaf 2015 gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. De regiovisie “Een veilig thuis” opgesteld in 2013 door gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ), zorgt er voor dat de essentiële onderdelen in de aanpak van huiselijk geweld stevig verankerd zijn in het beleid.

Sinds 2013 is de wettelijk verplichte meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling van kracht
Organisaties die werken met kinderen/jeugdigen zijn verplicht om volgens een 5 stappenplan te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld/kindermishandeling.
Het gebruik van de meldcode leidt in de toekomst vermoedelijk tot meer consultvragen en minder meldingen voor nader onderzoek. Na de invoering van de meldcode in 2013 is in het najaar van 2016 aan de verantwoordelijke staatsecretaris geadviseerd de meldcode verder aan te scherpen. De verschillende sociale, zorg en onderwijsdomeinen moeten zelf definiëren wat zij verstaan onder ernstige kindermishandeling. Als dit vervolgens door de betrokken branche als een norm is vastgesteld, dan zijn professionals vervolgens verplicht ernstige kindermishandeling (en huiselijk geweld) te melden bij een Veilig Thuis. 

Landelijk is er een gerichte aanpak voor plegers en de positie van slachtoffers wordt verstevigd
Er zijn in 2013 drie pijlers benoemd voor de aanpak huiselijk geweld;

  1. een gerichte aanpak van de plegers door middel van dwang en drang
  2. het versterken van de positie van (potentiële) slachtoffers, (preventie, signaleren, opvang en nazorg);
  3. het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in huiselijke kring.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de volledige aanpak van geweld in huiselijke kring
De verantwoordelijkheid houdt in dat gemeenten vanaf 2015 gezamenlijk de volle verantwoordelijkheid krijgen voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Hierbij gaat het over de thema’s preventie, opvang & bescherming, herstel en nazorg. Deze verantwoordelijkheid wordt expliciet in de Wmo geformuleerd.
Alle gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat organisaties in de sectoren maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang over een meldcode beschikken. Het betreft de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een bovenregionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), dit wordt Veilig Thuis genoemd.
De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) zijn hiervoor samengevoegd tot één organisatie.

De regiovisie ZHZ “ Een veilig thuis” is leidend voor regionaal en lokaal beleid
De gemeenten van de regio ZHZ hebben in 2013 een regiovisie opgesteld in de aanpak van huiselijk geweld. De regiovisie is vastgesteld tot 2017.
In de Regiovisie “Een veilig thuis” zijn de beleidsinterventies voor de komende jaren beschreven. De basisvoorwaarden van de regiovisie zorgt voor een sluitende aanpak. Voor het realiseren van een sluitende aanpak bestaat het beleid uit vier basisvoorwaarden; voorkomen, vroegsignalering, herstel en nazorg. 

Voorkomen door middel van voorlichting voor een breed publiek, maar ook voor specifieke beroepsgroepen zoals huisartsen, onderwijsgevenden, kinderwerk en (sport) verenigingen. Doel is het vergroten van het algemene bewustzijn over de problematiek rond geweld in huiselijk kring en het vergroten van de kennis van mogelijkheden om hier iets aan te doen.
Vroegsignalering is essentieel om de keten van geweld te doorbreken. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de kinderen die te maken hebben met geweld in huiselijk kring in verhouding vaker dader zijn van huiselijk geweld.
Herstel gaat over het stoppen van geweld. Signalen die binnenkomen via politie, Veilig thuis worden onderzocht en er vindt overleg plaats over de te nemen vervolgacties. Het casemanagement wordt belegd bij één van de netwerkpartners zoals; het sociaal (wijk)team, de GGZ, Reclassering, etc. Bij een huisverbod is het casemanagement voor de duur van het huisverbod belegd bij Veilig Thuis.
Nazorg en voorkomen van herhaling is een belangrijk onderdeel van de aanpak omdat de kans op herhaling en terugval groot is. Geweld in huiselijk kring is intergenerationeel geweld en nazorg is belangrijk om een terugval te voorkomen. Gezien de hardnekkigheid van het probleem is het monitoren van de casus voor een langere periode noodzakelijk. Huiselijk geweld is vaak onderdeel van meerdere problemen, zoals huisvesting of financiële problemen. In de begeleiding dient hier ook aandacht voor te zijn.

Deskundigheid is de basis van de aanpak.
In het lokale veld dient men deskundig te zijn op de gebieden; voorlichting, vroegsignalering en nazorg. De begeleiding (herstel) voor het stoppen van geweld kan zowel lokaal als regionaal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek en de aanwezige deskundigheid in de lokale aanpak. In het regionale veld is er expertise voor daderhulpverlening en behandeling van het slachtoffer als er sprake is van evident huiselijk geweld. In het Veiligheidshuis is er een integrale aanpak van de zorg- en justitieketen. De regionale en lokale aanpak, gecoördineerd Veilig Thuis, werken aansluitend op elkaar volgens het principe ‘één gezin-één plan’.

Integraal en systeemgericht voor een effectief en duurzame aanpak 
Samenhang in het oplossen van de problemen en uitgaan van een integrale en systeemgerichte benadering dient de basis te zijn van de aanpak. De kern van een systeembenadering is dat slachtoffers, plegers en de directe omgeving zo veel als mogelijk gezamenlijk of in ieder geval gelijktijdig worden geholpen bij het stoppen van het geweld. Integrale aanpak gaat uit van samenwerking van de verschillende domeinen zoals; sociaal domein -waaronder zorgpartners, sociale dienst, vrijwilligers etc.- en de justitieketen zoals het Openbaar Ministerie en reclassering.

Bronnen

laatst herzien: november 2016

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn