Beleid Kindermishandeling

Voor het realiseren van een sluitende aanpak tegen kindermishandeling is in de regio ZHZ door gemeenten en zorg- en justitie partners een ‘regiovisie huiselijk geweld/kindermishandeling’ opgesteld. Deze sluitende aanpak bestaat uit de thema’s; voorkomen, vroegsignaleren, herstel en nazorg.

Veel samenwerking tussen zorg- en justitiepartners
Veilig Thuis ZHZ, de politie, justitie, reclassering, jeugdteams en sociale wijkteams, Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg werken nauw samen in de aanpak van kindermishandeling. Afhankelijk van de ernst van de melding wordt deze melding besproken in het Veiligheidshuis met zorg- en justitiepartners of gaat deze direct door naar het betrokken jeugdteam of een andere instelling. Eind 2015 hebben gemeenten besloten dat de samenwerking tussen zorg en justitiepartners bij ernstige kindermishandeling dient te verbeteren. Hiervoor is de multidisciplinaire aanpak (MDA++) bedacht.  Deze aanpak bevordert een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie. Per casus wordt het MDA++ team samengesteld, met professionals uit verschillende instanties. Met een vaste contactpersoon voor het hele gezin (en de eventuele ex-partner), die uitlegt wat er gebeurt, die alle hulp organiseert en op elkaar afstemt. Dit alles volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Een belangrijk accent bij deze aanpak is dat gezinsleden vanaf het eerste moment meepraten over de aanpak.  (Bron Movisie)

In de regio ZHZ wordt gewerkt middels de methodiek 'het Kindspoor'
Het betreft een preventieve aanpak waarbij alle politiemeldingen van huiselijk geweld, waarvan kinderen getuige zijn, gemeld worden bij Veilig Thuis ZHZ.
Uit verschillende onderzoeken, welke gepubliceerd zijn door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), blijkt dat de schade bij kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld net zo ernstig is als kinderen die zelf slachtoffer zijn van geweld.

Sinds 2013 is de meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling verplicht
De sinds 2013 wettelijk verplichte meldcode is een stappenplan dat richting geeft aan professionals hoe te handelen als er vermoedens zijn van mishandeling. Het doel van de meldcode is de professionals een handvat te bieden om na signalering te onderzoeken of er sprake is van mishandeling en wat de ernst ervan is. Veilig Thuis adviseert de professional in het beoordelen en opstellen van een risicotaxatie. Indien nodig doet Veilig Thuis vervolgens onderzoek of ondersteunt professionals in hun aanpak.

Het voorkomen van kindermishandeling
Inzetten op preventie is noodzakelijk, maar niet voldoende voor een effectieve en efficiënte aanpak van kindermishandeling. Er is ook beleid en inzet nodig op goede diagnostiek en hulpaanbod, zodat mishandelde kinderen en hun ouders passende hulp krijgen om het geweld of de verwaarlozing te stoppen en herhaling te voorkomen. Daarnaast is het van belang in samenhang te kijken naar huiselijk en seksueel geweld naast kindermishandeling. Er is veel overlap in de problematiek. Om (kosten-) effectief te werk te gaan moet naar het hele gezin gekeken worden.
Met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten is dat een logische volgende stap en is er een kans voor een integrale aanpak.
Preventie van kindermishandeling moet ingebed zijn in een lokaal sociaal beleid, zodat risicofactoren als armoede, criminaliteit, drugsproblematiek en zwakke sociale verbanden worden bestreden.

Aanpak kindermishandeling vraagt handelingsbekwaamheid
De aanpak kindermishandeling vraagt continue deskundigheid van de professional op de gebieden signaleren, risicotaxatie en gespreksvaardigheden en tevens een goede kennis van de sociale kaart.
Heldere afspraken over verantwoordelijkheden in de infrastructuur van de zorg en justitieketen zijn essentieel om passende zorg te bieden en hiermee ook de veiligheid te borgen. . Een belangrijk instrument voor het signaleren van kindermishandeling is de meldcode. Na de invoering hiervan in 2013 is in het najaar van 2016 aan de verantwoordelijke staatsecretaris geadviseerd de meldcode verder aan te scherpen. De verschillende sociale, zorg en onderwijsdomeinen moeten zelf definiëren wat zij verstaan onder ernstige kindermishandeling. Als dit vervolgens door de betrokken branche als een norm is vastgesteld, dan zijn professionals vervolgens verplicht ernstige kindermishandeling (en huiselijk geweld) te melden bij een Veilig Thuis. 

Bronnen

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn