Beleid Veiligheidsbeleving

De afgelopen jaren is door zowel de landelijke als de regionale politiek veel aandacht geweest voor veiligheid op straat. Van belang is dat deze trend zich voortzet. De overheid trekt zich steeds meer terug op de kerntaken en ook ten aanzien van de leefbaarheid in de wijken wordt in de toekomst meer verwacht van de inwoners van de wijk.

Gevoelens van onveiligheid hangen nauw samen met fysieke verloedering
Fysieke verloedering in de buurt, zoals rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en dergelijke, en met name de overlast ervaring daarvan hangen sterker samen met onveiligheidsgevoelens in de buurt dan het oordeel over de fysieke voorzieningen, zoals het onderhoud van de openbare ruimte en de aanwezigheid van voorzieningen voor kinderen en jongeren.

Het ervaren van sociale cohesie hangt nauw samen met veiligheidsgevoelens
Het oordeel over sociale cohesie in de buurt hangt zeer sterk samen met onveiligheid gevoelens in de buurt. Ook het vóórkomen en meer nog het ervaren van sociale overlast -en specifiekere vormen daarbinnen zoals overlast van rondhangende jongeren en drugsgebruik of drugshandel op straat- hangen zeer sterk samen met onveiligheidsgevoelens in de buurt. Hetzelfde geldt voor overlast door buurtbewoners.

Een integrale aanpak is noodzakelijk
Positief beïnvloeden van de sociale veiligheid is alleen mogelijk door een integrale aanpak op de gebieden ruimtelijke ordening, stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en openbare orde. Uit onderzoek blijkt dat het op orde hebben van de openbare ruimte bijdraagt aan gevoelens van veiligheid. Dit betekent een opgeruimde buurt waarin goede voorzieningen zijn voor kinderen, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar goede verlichting is.

Meer verantwoordelijkheid voor de burger
De burger krijgt meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leefomgeving. Woningcorporaties en gemeenten, die voorheen actief waren op het terrein van leefbaarheid in de wijken, trekken zich terug en vragen en verwachten meer van inwoners van de wijk. Door nieuwe wetgeving zullen corporaties zich vooral richten op het verhuren en onderhouden van sociale woningbouw. Het beleid van de overheid is dat burgers meer gaan participeren en zorgdragen voor de omgeving waarin ze wonen. Ook op het terrein van leefbaarheid. Samenwerking tussen burgers en de overheid is belangrijk om de leefbaarheid te behouden of te vergroten.
Zeker in wijken waar de leefbaarheid kwetsbaar is.

Schaalvergroting en schaalverkleining
Het overdragen van taken en verantwoordelijkheden van de overheid naar gemeenten heeft ook gevolgen voor de sociale veiligheid.
Enerzijds is er sprake van schaalvergroting door de nationale politie en de veiligheidsregio, anderszins van schaalverkleining in het sociaal domein door de inrichting van sociale wijkteams en door de aanpak van problemen dichtbij in de wijk te organiseren. Deze tegengestelde beweging vergt een goede samenwerking en afstemming van regionale en lokale organisaties.

Minder beschermde woonvormen en meer ambulante begeleiding in de wijk  
Eén van de effecten van de decentralisatie van de overheidstaken, en de hiermee gepaard gaande bezuiniging, is dat meer mensen met psychiatrische en/of verslavings problematiek terugkeren in wijken. Voorheen verbleef deze groep in beschermde woonvormen onder verantwoordelijkheid van de Geestelijke Gezondheid Zorg.
Het terugkeren van deze groep burgers kan gevolgen hebben voor de veiligheidsgevoelens in de wijk. Deze ontwikkeling vraagt dan ook om een stevige verbinding tussen veiligheid en zorg.

De schakel tussen veiligheid en zorg
Het Veiligheidshuis voor de regio ZHZ is de schakel tussen veiligheidspartners en de zorgpartners als het gaat over complexe casussen. Het betreft zowel een persoonsgebonden aanpak als ook een groepsaanpak bijvoorbeeld bij jongeren en/of volwassenen die overlast veroorzaken.

Bronnen

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn