Beleid Zorg en Jeugd

De zorg voor de jeugd is de verantwoordelijkheid van gemeentes en provincies. Deze is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz). Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Alle zorg voor de jeugd wordt ondergebracht bij de gemeente.

Provinciaal: de Wet op de jeugdzorg
Tot 2015 is de provinciale jeugdzorg vastgelegd in de Wet op de jeugdzorg (Wjz). De hulpvraag van de kinderen, jongeren, hun ouders en opvoeders staat in deze wet centraal. Samengevat komt deze wet op het volgende neer:

 • kinderen, jongeren en ouders hebben recht op jeugdzorg;
 • zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere worden georganiseerd, zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk worden ingezet;
 • elke provincie krijgt geld van het Rijk. Met dit geld wordt Bureau Jeugdzorg gefinancierd die de toegang tot de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, jeugdbescherming en jeugdreclassering regelt;
 • de provincie koopt de zorg voor kinderen, jongeren en ouders in bij de jeugdzorginstellingen;
 • de provincie maakt resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen.

Gemeentelijke taken: Wmo
Binnen de Wmo heeft de gemeente vijf functies rondom de zorg voor jeugd:

 • informatie en advies geven;
 • signaleren van problemen bij opgroeien en opvoeden;
 • zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen;
 • pedagogische hulp geven;
 • coördineren van zorg.

Elke gemeente is vrij in het verzorgen van dit aanbod; vaak gaat het via het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het nieuwe jeugdstelsel
Per 1 januari 2015 wordt alle zorg voor de jeugd ondergebracht bij de gemeente.
Zoals ook schematisch is weergegeven in figuur 1, wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor:

 • alle vormen van jeugdhulp, inclusief de specialistische hulp zoals jeugd-(l)vb, jeugd-ggz, en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
 • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
 • de uitvoering van de jeugdreclassering.

Ook de volgende typen zorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen, vallen per 1 januari 2015 onder de nieuwe Jeugdwet:

 • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een psychische stoornis;
 • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking;
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar locatie (binnen of buiten de woongemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24-uur zorg per dag, gaat van de AWBZ over naar de nieuwe Wet langdurige zorg. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten wordt onderdeel van de Wet langdurige zorg. Zorg die onder de Wet langdurige zorg valt blijft onder de verantwoording van het Rijk.

Figuur 1: Transitie Jeugdzorg

 ZorgJeugd Beleid figuur1Ambities jeugdbeleid
Jeugdigen moeten gezond en veilig opgroeien, de kans krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. Wanneer dit misloopt, kijken we eerst naar de mogelijkheden binnen de eigen kracht en de sociale netwerken en opvoedomgeving. Als deze ontoereikend blijkt, dan bieden we jeugdhulp die erop gericht is zoveel mogelijk regie over het eigen leven te houden.

Belangrijke pijlers in het jeugdbeleid zijn:

 • meer preventie en vroegtijdige signalering;
 • passende zorg: zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig;
 • ondersteuning dichtbij het gezin;
 • één gezin, één plan, één begeleider.

Figuur 2: Inrichting zorg voor jeugd in de regio Zuid-Holland Zuid per 1 januari 2015

 ZorgJeugd Beleid figuur2

Jeugdteams
De jeugdteams gaan een centrale rol spelen in de zorg voor de jeugd en hebben de volgende algemene taken:

 • samenwerking met de basisvoorzieningen (CJG, medische verwijzers, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs, jongerenwerk etc.);
 • samenwerking met vrijwillige zorg en ervaringsdeskundigen;
 • het opstellen van een integraal ondersteuningsplan;
 • uitvoeren van basisdiagnostiek en screening;
 • verlenen van generalistische basisondersteuning vanuit de j-ggz, jeugd-(l)vb, en jeugd en opvoedhulp;
 • het verlenen van crisishulp;
 • het inschakelen van de regionale zorgmarkt/toeleiding:
  • inschakelen van het Diagnostisch Advies Netwerk;
  • inschakelen van de crisisdient 24/7;
  • inschakelen en samenwerken met jeugdbescherming, jeugdreclassering en de Raad voor de kinderbescherming;
  • beoordelen welke specialistische zorg nodig is;
  • beoordelen of een Persoon Gebonden Budget noodzakelijk is en het afgeven van een advies aan de Serviceorganisatie zodat een beschikking afgegeven kan worden.

In de regio Zuid-Holland Zuid lopen in 2014 verschillende pilots Jeugdteams. Ze hebben globaal dezelfde taken als hiervoor omschreven. Gemeenten zijn wel vrij om ze zelf in te richten. Zo zijn er jeugdteams die onderdeel uitmaken van de Sociale Wijkteams, jeugdteams die opgenomen zijn in de CJG structuur, en jeugdteams die zich meer richten op de verbinding met scholen in het kader van vroegsignalering.

Bronnen

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn