Bodemvervuiling

Verontreinigde grond kan een risico vormen voor de gezondheid. Het risico hangt af van het type bodem, de hoeveelheid vuil en het contact met de grond.

Het gevaar van bodemvervuiling
De bodem in Nederland is op sommige plaatsen vervuild door bedrijven in de buurt. De meeste gevallen van bodemverontreiniging vormen geen direct risico voor de gezondheid, omdat er niet of nauwelijks contact plaatsvindt met de vervuiling. Als er wel contact is met de verontreinigde grond kan dat gezondheidsrisico met zich meebrengen.

Contact met bodemvervuiling
Men kan op verschillende manieren in contact komen met vervuiling in de grond.

  • Kleine kinderen spelen graag op de grond, maar steken hun vieze handjes vaak daarna weer in de mond.
  • Gewassen uit een moestuin waarvan de grond vervuild is kan verontreiniging bevatten.
  • Sommige stoffen komen als gas uit de bodem via de kruipruimte in de woning, waardoor ze in huis ingeademd kunnen worden.

Bodemsanering
Saneren betekent dat de verontreiniging wordt opgeruimd. Als de bodemverontreiniging in kaart is gebracht, wordt bekeken of sanering noodzakelijk is en wanneer deze wordt uitgevoerd. Hierbij worden eventuele gezondheidsrisico’s gewogen en het effect op de natuur beoordeeld. Soms kan door het omwoelen van de bodem bij sanering juist damp vrijkomen. Bij het opruimen van de verontreiniging wordt hier rekening mee gehouden.

De rol van de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD) bij bodemvervuiling
Als bodemverontreiniging wordt geconstateerd, wordt altijd onderzocht of er gezondheidsrisico’s zijn. Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente over  de uitkomsten van bodemonderzoek in het kader van gezondheid en beoordeelt eventuele gezondheidsrisico's voor omwonenden. In de meeste gevallen blijkt de verontreiniging echter geen gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen.

algemeen03