Inzage dossier

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft een persoon van wie een organisatie de persoonsgegevens gebruikt recht op inzage in het dossier.
Een verzoek tot inzage kan schriftelijk of per email worden ingediend.

Recht op inzage
1.      de wettelijk vertegenwoordiger ingevolge de Leerplichtwet: ouder en/of feitelijk verzorger (kortweg: ouder);
2.      de jongere van 16 jaar of ouder;
3.      een derde (onder strikte voorwaarden!).

Een derde persoon moet aangeven, dat:
  • hij handelt met nadrukkelijke toestemming van de gezaghebbend ouder(s) en/of jongere, bijvoorbeeld een advocaat of gezinsvoogd;
  • of rechtens bevoegd is tot inzage in het dossier, bijvoorbeeld een rechercheur van politie of voogd.

Een verzoek tot inzage kan alleen geweigerd worden als dat noodzakelijk is in belang van:
  • de veiligheid van de staat;
  • de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten;
  • de bescherming van het kind of van rechten of vrijheden van anderen, inclusief de consulent zelf.


De wet kent nog andere gronden voor weigering, die voor LVS niet relevant zijn. Binnen 4 weken na ontvangst van de brief of email moet op het verzoek worden gereageerd.


DV LVS005