Verzuim

Op grond van de Leerplichtwet en andere wet- en regelgeving zijn scholen verplicht verzuim te melden.
Scholen zijn verplicht om te melden, als er sprake is van:
  • vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van 16 uur les- of praktijktijd gedurende een periode van 4 weken;
  • 9 maal te laat komen (bij aanvang van de schooldag of tussentijds).
Scholen melden het verzuim via DUO

Ziekteverzuim
Schoolverzuim wegens ziekte is in de regel niet problematisch. De leerling is slechts korte tijd niet in staat het onderwijs te volgen en kan eventuele achterstanden, al dan niet met enige ondersteuning, weer gemakkelijk inlopen.

Het blijkt dat een aantal leerlingen langdurig verzuimt vanwege (onbegrepen) lichamelijke klachten. Daarnaast is er een groep die frequent kortdurend verzuimt. Het verzuim kan leiden tot leerachterstanden, wat vervolgens kan uitmonden in uitstroom
naar een lager onderwijsniveau of het niet behalen van een startkwalificatie. Ook kanhet verzuim een nadelige invloed hebben op de omgang met klasgenoten en op de zelfstandigheid en het oplossend vermogen van de leerling.

Leerlingen en ouders dragen hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van het kind, het werken aan herstel in geval van ziekte en het zo snel mogelijk weer hervatten van het onderwijs.

Als het gaat om het volgen van onderwijs ondanks ziekte of lichamelijke en/of psychische klachten speelt ook de school een rol. De school geeft aandacht en begeleidt zo nodig. Zijkan de hulp inschakelen van de Jeugdgezondheidszorg, die niet alleen een preventieve taak heeft, maar ook adviseert en begeleidt.

De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan vanuit zijn medische of psycho-sociale expertise aangeven op welke wijze er –ondanks ziekte- toch onderwijs gevolgd kan worden. Ook kan de jeugdarts- of verpleegkundige suggesties doen voor inschakeling van andere hulpverleners.

De consulent BLVS kan aan leerling, ouders en school duidelijk maken dat het werken aan herstel van de schoolgang niet vrijblijvend is en indien nodig proces-verbaal opmaken. Procedures en afspraken staan beschreven in het protocol ‘aanpak schoolziekteverzuim’.

Onderzoek door de consulent LVS na verzuimmelding
De consulent LVS onderzoekt na een verzuimmelding of sprake is van ongeoorloofd verzuim. Aspecten van onderzoek zijn onder meer een of meerdere gesprekken met de leerling en de ouders, contact met de school en indien nodig overleg met hulpverlenende instanties en/of onderwijsdeskundigen.

Als uit het onderzoek blijkt dat het gaat om ongeoorloofd verzuim, zal de consulent een waarschuwing opleggen aan ouders en eventueel aan het kind als het twaalf jaar of ouder is. Is er sprake van recidive of ernstig verzuim dan vindt een verwijzing plaats naar Halt of wordt proces-verbaal opgemaakt.

Naast de strafrechtelijke kant zal de consulent ook altijd kijken naar de reden van verzuim. Is het verzuim het gevolg van persoonlijke problematiek of problemen in de gezinssituatie dan wordt in samenspraak met ouders, het kind (in ieder geval vanaf twaalf jaar), school en andere deskundigen (bijvoorbeeld schoolarts, Bureau Jeugdzorg, ggz, maatschappelijk werk) een plan van aanpak opgesteld. Weigeren ouders hun medewerking te verlenen en is het welzijn van het kind in het geding, dan zal de consulent alsnog proces-verbaal opmaken en indien noodzakelijk een AMK-melding doen.

DV LVS002

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn